วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวัน พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล (ปฐมวัย) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Comments